Termék kereső

ADATVÉDELEM - CÉGINFORMÁCIÓK

A www.piccolinipecs.hu oldalhoz kapcsolódóan

 1. Bevezető

A www.piccolinipecs.hu címen működő szolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi elvek folyamatosan elérhetők:

 

Jelen tájékoztatóban a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatja a fenti honlapokat használó felhasználókat az ott kezelt adatok kezeléséről, biztonságáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

  • A Szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

 1. Fogalom meghatározások

  • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

  • hozzájárulás:az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  • adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  • adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

  • adattovábbítás:ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  • nyilvánosságra hozatal:ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  • adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  • adatzárolás:az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

  • adatmegsemmisítés:az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  • adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

  • adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

  • harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 2. A személyes adat és kezelése

  • Személyes adatként kezelünk és védünk valamennyi, a Megrendelő által a webshopunkban, a regisztráció során megadott információt. Az adatok közlésével a Megrendelő hozzájárul az adatainak kezeléséhez. A megadott adatok valóságtartalmáért a Megrendelőt terheli a felelősség. A Gasztro-Ferro 2008 Kft. jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát, továbbá a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni.

  • A személyes adatok adatkezelője kizárólag a Gasztro-Ferro 2008 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

  • Az adatok tárolása és kezelése a 7622, Pécs Batthyány u 11/a. sz. alatti telephelyen, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosított.

  • Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatkezelési folyamatban résztvevő munkavállalók titoktartási kötelezettség alá tartoznak.

  • A Szolgáltató az adott Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kártért felel. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 1. A személyes adatok forrása, az adatkezelés célja, időtartama

  • A személyes adatok forrása a következők lehetnek:

   • Honlap látogatások adatai:A honlap látogatása során a következő adatokat rögzítjük és tároljuk: a felhasználó IP-címét; látogatás időtartamát; kezdő és befejező időpontját; operációs rendszerének típusát; a megtekintett oldalak címét. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. Jelen adatok rögzítésének a célja kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A felhasználó a Szolgáltató 7622, Pécs Batthyány u 11/a . szám alatti telephelyére, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozatával bármikor megtilthatja az általa megadott IP cím tekintetében a fenti adatok statisztikai célú rögzítését és tárolását.

   • Webshop regisztráció:A regisztrációkor a következő adatokat kötelező megadni: azonosító (felhasználónév), e-mail cím, szállítási név és cím, számlázási név és cím, telefonszám. Ezeket az adatokat a megrendelések kiszolgálása és kapcsolattartás érdekében tároljuk. A regisztrációhoz szükséges jelszót a rendszer titkosan, adatkezelők és más számára nem hozzáférhetően, MD5 kódolással tárolja. Az elfelejtett jelszó helyett rendszerünk a háttérben, az adatkezelők vagy más számára nem hozzáférhetően, titkosítással küldi.

   • Hírlevél: A http://piccolinipecs.hu oldal hírlevelére lehetőség van feliratkozni. A feliratkozás önkéntes. A leiratkozás minden egyes kiküldött levélben jelzett hivatkozáson keresztül történhet.

  • A fent jelzett az adatokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig őrzi meg az adatkezelő.

  • Az adatokat a Szolgáltató mindaddig nyilvántartja, amíg erre Megrendelő igényt tart, vagy a két cég közötti kereskedelmi viszony fennáll, illetve annak megszűnése után annyi ideig, amíg a rá vonatkozó törvényi vagy pénzügyi kötelezettségek szükségessé teszik. Az utána következő időben a Megrendelő adatait cégünk kereskedelmi nyilvántartásából törli (archiválja, biztosítva annak nem felhasználhatóságát.)

 1. Az adatok módosítása, törlése, tájékoztatás-kérés

Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti. Kérjük, hogy ezen igényét a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, avagy 7622, Pécs Batthyány u 11/a sz. alatti telephelyünkre küldött levél útján jelezze nekünk.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatvédelmi Törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartását az Adatvédelmi Biztos ellenőrzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatvédelmi Biztos részére bejelentést lehet tenni, melyet az Adatvédelmi Biztos kivizsgál.

Ezen túlmenően az Adatvédelmi Törvény a személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetére bírósági jogvédelmet tesz lehetővé, mely alapján az érintett a jogsértővel szemben, soron kívüli eljárásban jogvédelmet kérhet. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes, azonban a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 1. Az adatkezelő adatai

A http://piccolinipecs.hu címen működő webáruház üzemeltetője a Gasztro-Ferro 2008 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Képviselő/webáruház vezető:

Kocsis Ferenc

Adóigazgatási szám:

14498615-2-02

Cégjegyzékszám:

02-09-073186

Nyilvántartó cégbíróság:

Pécsi Törvényszék, mint Cégbíróság

Székhely:

7838, Piskó Kossuth u.6

Központi ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálat:7622,Pécs Batthyány u 11/a
Hétfő-péntek, 8.00-17.00;